Dorpsraad

Babberich

Historie

Hoe het begon

In 1992 waren het toenemende verkeer en de daarmee gepaard gaande gevaarlijke situaties in en rondom ons dorp aanleiding voor een aantal partijen om te gaan praten met de gemeente Zevenaar en de Provinciale Staten.

Eerst afzonderlijk maar vaak zonder resultaat. Snel werd duidelijk dat men zo niet verder kon en werd contact met elkaar gezocht. Uit de gesprekken tussen schoolbestuur en oudervereniging van de St. Franciscusschool, buurtvereniging De Middag, de verkeersbrigadiers en vertegenwoordigers van de Provinciale Staten, gemeenteraadsleden en politie bleek de behoefte om gezamenlijk "ten strijde te gaan".

Al snel kwam de term 'leefbaarheid' op tafel. Een brief in april 1993 aan alle verenigingen in het dorp, was de eerste zet van de werkgroep LEEFBAAR BABBERICH. De werkgroep LEEFBAAR BABBERICH bestond op dat moment uit een aantal bestuursleden van de 3 initiatiefnemers. Om een breder draagvlak te verkrijgen werd besloten om de werkgroep uit te breiden met een aantal vrijwilligers uit verschillende delen van het dorp.

Op 15 november 1993 was de eerste bijeenkomst. De werkgroep werd gevormd door Joep Aalders, Toon Burgers, Riet Janssen, Kees Jongboer, Helen Koenders, Claudi van Londen, Marja Roos, Annie Scholten, Niko Wiendels en Maarten Witjes.

Al snel werden de drie belangrijkste aandachtsgebieden voor de werkgroep LEEFBAAR BABBERICH, Leefbaarheid, Verkeer en de Betuwelijn.

Bij de eerste vergadering was de werkgroep, na een informatiebrief die huis aan huis verspreid werd, al tot de conclusie gekomen dat er een forumavond zou moeten worden gehouden. De krantenkoppen logen er niet om. Dit alles had tot resultaat dat op 18 april 1994 ruim 90 belangstellenden de avond in het Dorpshuis St. Jan kwamen bijwonen.

Na de presentaties bleek al snel dat de aanwezigen het grotendeels eens waren met de opvattingen van de werkgroep. Een voorstel uit de zaal om de werkgroep op te laten gaan in een Dorpsraad, werd unaniem aangenomen. De opdracht was duidelijk: er moest een officieel orgaan komen die de belangen moest gaan behartigen van alle dorpsbewoners. Aan het eind van de avond werd een petitie opgesteld en goedgekeurd, welke door de werkgroep aangeboden werd op 19 april 1994 tijdens de voorlichtingsavond van de gemeente aan wethouder Cees Hilberdink.

De Dorpsraad (in oprichting)
Op 25 mei 1994 werd een algemene vergadering gehouden waarbij de eerste ideeën op tafel werden gelegd. Zo werd vastgesteld dat iedere inwoner van Babberich vanaf 18 jaar lid kon worden. Ook de bestuurssamenstelling werd bepaald t.w. 15 leden in het algemeen bestuur en 5 dagelijkse bestuursleden. De bestuursleden zouden een zo breed mogelijk vertegenwoordiging van het dorp moeten zijn. Gedacht werd aan vertegenwoordigers uit de verschillende verenigingen uit het dorp.

Op 20 juni 1994 bestond de Dorpsraad i.o. uit een brede vertegenwoordiging uit het dorp: Fred Burgers, Helen Koenders, Lucia Ross, Frans Turling, Koos Wolters, Toon Burgers, Thea Luising, Annie Scholten, Niko Wiendels, Kees Jongboer, Gerard Nienhuis, Mart Tervoert en Maarten Witjes.

Informatie werd ingewonnen over samenwerkingsafspraken tussen gemeente en Dorpsraad. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de Vereniging Kleine Kernen Achterhoek/Liemers.

Het bestuur van de Dorpsraad i.o. werkte naar een oprichtingsvergadering op 23 januari 1995. Hier werden de doelstellingen van de Dorpsraad nogmaals toegelicht. Tevens kon melding gemaakt worden van een subsidie verstrekking van de gemeente Zevenaar van ƒ1500,00. De statuten werden goedgekeurd en de contributie vastgesteld op ƒ10,00 per jaar.

Het dagelijks bestuur werd na de oprichtingsvergadering gevormd door: Tonnie Burgers / Voorzitter, Helen Koenders / 1e secretaris, Wim Meurs en Johnnie Driessen / 2e secretaris, Anton de Laak / Penningmeester.

De overige leden die samen met het dagelijks bestuur het algemeen bestuur vormden waren: Fred Burgers, Kees Jongboer, Thea Luising, Antoine Ross, Annie Scholten, Leo Visser, Niko Wiendels, Jos Hendriksen, Huub Koenders, Gerard Nienhuijs, Lucia Ross, Frans Turling, Mart Tervoert en Maarten Witjes. De administratieve ondersteuning werd verzorgd door Nettie Hendriksen.

Er werd begonnen met het maken van een werkplan. Belangrijk was dat inwoners van Babberich hier d.m.v. een enquete en discussieavonden aan konden deelnemen. Samen met de Stichting Spectrum werd het werkplan "Babberich nu en in de volgende eeuw" samengesteld. Het plan werd op 19 juli 1995 aangeboden aan de gemeente vertegenwoordigd door wethouder Dick Berntssen.

De wethouder verzekerde het bestuur van de Dorpsraad dat de Dorpsraad hiermee een belangrijke gesprekspartner was geworden voor het college van burgemeester en wethouders. Bij essentiele zaken die Babberich aangaan, zal het college voortaan vooraf contact opnemen met de Dorpsraad.

Agenda

Vind ons op Facebook